Algemene Voorwaarden

Meint Veningastraat 40

9601 KG Hoogezand

 

Hierna te noemen Marik:

 

Artikel 1) Definities

 

Marik: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument);

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Marik en Koper;

Consumentenkoop; de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Marik), en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (Koper).

 

Artikel 2) Algemeen

 

1.        Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Marik en een Koper waarop Marik deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.        De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomst met Marik, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.        Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.        Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overig bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Marik en Koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

 

Artikel 3) Offertes

 

1.        Alle offertes zijn vrijblijvend, zowel voor Marik en Koper en worden aangeboden in schriftelijke vorm en vergezeld van tekeningen en voorzien van een dagtekening, of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2.        Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.        Marik is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper, schriftelijk binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

4.        Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Marik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand tenzij Marik anders aangeeft.

5.        Een samengestelde prijsopgave verplicht Marik niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.        Aanbiedingen of offertes geldt niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4) Totstandkoming van de overeenkomst

 

1.        De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Koper van Marik aanbod of door ondertekening van het door of namens Marik aan de Koper aangeboden koopovereenkomst.

2.        Marik kan niet aan de overeenkomst worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.        De koopovereenkomst wordt steeds gesloten onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Marik. Een vervolgens aan de Koper toegezonden orderbevestiging geldt dan ook als bevestiging van de al tot stand gekomen overeenkomst en acceptatie door de directie.

4.        Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij deze nadien door Marik expliciet schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5) Vergunningen

 

1.        Het risico van het niet verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen komt geheel voor rekening van de Koper. Het niet verkrijgen van een benodigde vergunning kan voor de Koper nimmer reden vormen de overeenkomst niet gestand te doen.

2.        Kosten voor het verkrijgen van een vergunning komen voor rekening van de Koper.

3.        Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de Koper deze zelf zal aanvragen, dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil de Koper zich op de opschortende voorwaarde kunnen beroepen;

a.       Koper moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd;

b.       Aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunningverlenende instantie moet binnen 14 dagen zijn voldaan;

c.        Koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunningverlenende instantie binnen 14 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën aan Marik verstrekken.

d.       De vergunning moet definitief zijn geweigerd.

4.        Indien Koper niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan dan heeft de Koper niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen. 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6) Financiering

 

1.        Indien in de koopovereenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet verkrijgen van de benodigde financiering voor rekening van de Koper.

2.        Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering kan de Koper zich slechts op het niet verkrijgen van de benodigde financiering beroepen indien de Koper binnen 30 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan Marik schriftelijk met tenminste, 2 verklaringen van erkende krediet verlenende instellingen kan overleggen, waarin deze gemotiveerd weigeren de Koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag te verstrekken tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden.

3.        Indien Koper niet aan de, in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan, dan heeft de Koper niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen.

 

Artikel 7) Annulering

 

1.        Indien de Koper de overeenkomst binnen 8 dagen na ondertekening wenst te ontbinden dient hij dit schriftelijk per aangetekende brief aan Marik mede te delen.

2.        Indien de Koper de overeenkomst na het verstrijken van 8 dagen wenst te ontbinden dienst hij eveneens schriftelijk per aangetekende brief aan Marik mede te delen. De Koper is dan gehouden te vergoeden het positief contract belang of de werkelijk gemaakte kosten.

3.        Onder het “positief contract belang” vallen de gemaakte verkoopkosten, overheadkosten en de gederfde winst, welk forfaitair wordt op 40% van het orderbedrag tenzij de werkelijke kosten en de gederfde winst hoger mochten zijn, in welke geval de werkelijke kosten en de gederfde winst door Marik kan worden gevorderd.

 

Artikel 8) Levering

 

1.        (Op)levering geschiedt zoveel mogelijk met in acht name van de op de overeenkomst vermelde termijn.

2.        Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van vertraagde levering aan Marik van de benodigde grond- en of hulpstoffen ten gevolge van andere dan Marik betreffende omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd geacht te zijn verlengd tot het moment waarop Marik weer leveren kan, zonder dat Marik tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.

3.        Als het een levering, op afroep, betreft dan dient de afroep uiterlijk plaats te vinden 12 maanden na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

4.        Indien de afroep niet of niet tijdig plaatsvindt dan dient de Koper de werkelijk gemaakte kosten of het positieve contract belang zoals omschreven in artikel 7.3 van deze voorwaarde te vergoeden, één en ander naar keuze van Marik.

5.        De levering zal geschieden op het woonadres van de Koper tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

6.        Vervoer en opslag op het terrein van Marik van de gekochte goederen is voor rekening en risico van Marik, afgezien van opslagkosten, welke het gevolg zijn van de niet acceptatie van de bestelde producten door de Koper op de overeengekomen afleveringsdatum.

 

Artikel 9) Montage

 

1.        Montage van de gekochte zaken vindt plaats door Marik enkel indien zulks expliciet is overeengekomen.

2.        Indien er bij de montageschade ontstaat welke aan een doen of nalaten van Marik is toe te schrijven dan zal Marik deze schade vergoeden tegen de dagwaarde. Deze dagwaarde zal door een, door beide partijen aan te wijzen, onafhankelijke deskundige worden vastgesteld.

3.        Schade welke het gevolg is van een reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, komen niet voor rekening van Marik. Marik is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan behang-, schilder-, metsel-, stuc-, voeg- en/of afschilderwerk. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van of door derden. Marik (her)monteert geen zonweringen, gordijnrails, radiatoren, vitrage, koven en eventuele ander belemmeringen aan de zowel binnen- als buitenzijde, tenzij anders vermeld in de onze schriftelijke opdrachtbevestiging. Marik is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkende maten van kunststof kozijnen ten opzichte van uw bestaande kozijnen, het kan voorkomen dat raambekleding niet meer gaat passen op uw nieuwe kozijnen.   

4.        Het afwerken vindt slechts plaats indien dit schriftelijk is overeengekomen.

5.        Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de Koper hieraan zijn medewerking verlenen.

6.        De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen kunnen als meerwerk aan de Koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10) Oplevering

 

1.        Het werk is opgeleverd wanneer Marik aan de Koper heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard.

2.        Het werk wordt voorts als opgeleverd beschouwd wanneer;

a.        Marik en Koper een gezamenlijke oplevercontrole hebben uitgevoerd, waarbij netheid van het uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde zijn gekomen. Een opleverings-controle van de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaatst aan de hand de opdrachtbevestiging.

b.        Uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat Marik de Koper heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.

c.         De Koper het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of na levert en die de in gebruik name van het werk niet in de weg staan. Marik is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11) Garantie

 

1.        Bij normaal gebruik en onderhoud met inachtneming van de garantievoorschriften wordt de deugdelijkheid van de geleverde zaken gewaarborgd voor een periode van 10 jaar te rekenen van de datum van levering en of montage, met dien verstande dat voor hang- en sluitwerk van de geleverde producten een garantieperiode geldt van 2 jaar.

2.        Niet onder garantie vallen;

Kleine onvolkomenheden in afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

a.        Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructie van niet op de juiste wijze uitgevoerd bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;

b.        Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege Marik zijn of worden verricht;

c.         Beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde door de Koper.

3.        De garantie heeft uitsluitend betrekking op de vervanging of herstel van de geleverde zaken, dit ter keuze van Marik, van hetgeen door Koper als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.

4.        De garantie vervalt indien;

a.        de Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marik reparatie of andere werkzaamheden aan geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.

b.        Gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.

5.        Indien de Koper het geleverde in eigen beheer monteert, vervalt de garantie op het geleverde product, indien deze montage naar het oordeel van Marik ondeugdelijk is.

6.        Indien de Koper enige verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt is Marik niet gehouden de hierboven vermelde garantie verplichtingen na te komen.

7.        Indien de Koper overgaat tot verkoop van de woning waarin de gekochte zaken zijn gemonteerd, kan de garantie overgaan op de Koper van deze woning mits binnen 1 maand na de verkoop van de woningen een nieuw garantiebewijs ten name van de nieuwe eigenaar bij Marik is aangevraagd.

 

Artikel 12) Brochures, monsters en modellen

 

Vermeldingen, kwalificatie, technische specificaties in brochures, folders en of reclamemateriaal c.q. monster en of modellen gelden slechts tijdelijk en zijn bij benadering gesteld en de Koper kan daarop in rechte geen beroep op doen.

 

Artikel 13) Eigendomsvoorbehoud

 

Marik blijft volledig eigenaar van de geleverde zaken tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 14) Onderzoek, reclameren

 

1.        De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (op)levering, doch in ieder geval binnen 4 weken na (op)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

2.        Reclameren ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen vier weken nadat deze door Koper zijn ontdekt, of redelijkerwijs door hem hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk per aangetekende brief aan Marik worden medegedeeld.

3.        Indien de gereclameerde omtrent een vermeende gebrekkige levering of plaatsing door Marik gegrond wordt verklaart zal Marik voor een kosteloos herstel zorgdragen. Indien het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de Koper behoort te komen, zullen de kosten voor herstel voor rekening van de Koper komen.

4.        Na verloop van de garantietermijn is Marik gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

5.        Indien wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

 

Artikel 15) Risico overgang

 

Het risico van verlies of beschadigingen van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en of feitelijk worden geleverde daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden wordt gebracht.

 

Artikel 16) Prijs

 

1.        De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.

2.        De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel en artikel 9 door Marik niet achteraf worden verhoogd, tenzij de uitgestelde c.q. vertraagde levering aan de Koper valt toe te rekenen dan wel de leveringstermijn buiten de schuld van Marik langer is dan 3 maanden. Bij verhoging van de prijs kan enkel een verhoging van de kostprijs van het product worden doorberekend.

3.        Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de Koper daarvan op de hoogte gesteld. De Koper heeft het recht om dan van de koopovereenkomst af te zien.

4.        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is in de prijs niet begrepen grond-, hei-, hak-, breek-, fundering-, bouwkundig en installatietechnisch werk, van welke aard dan ook , noch het aansluiten op het hoofdbuizen netwerk van gas, water, riolering of het elektriciteitsnet.

 

Artikel 17) Betaling

 

1.        Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contact plaats te vinden bij levering, op een door Marik aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

2.        Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3.        Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Koper van rechtswege in verzuim; de Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijk rente hoger is in elk geval de wettelijke rente geldt.

4.        In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Marik en de verplichtingen van de Koper jegens Marik onmiddellijk opeisbaar.

5.        Marik heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.        Marik kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

7.        Marik kan volledig aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan

 

 

 

Artikel 18) Incassokosten

 

1.        Is de Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is de Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomst het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2.        Indien Marik aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor een vergoeding in aanmerking.

                                                

Artikel 19) Aansprakelijkheid

 

1.        Indien door Marik geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Marik jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “garanties” is geregeld.

2.        Overige schadevergoedingsverplichtingen zoals gevolgschade, enzovoort worden uitgesloten, met uitzondering van die schadevergoedingsplichten, welke op grond van dwingend recht op Marik rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag dan wel het wettelijk toegestane minimumbedrag.

 

Artikel 20) Overmacht

 

1.        Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komend oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Marik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Marik niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Marik worden daaronder begrepen.

3.        Marik heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Marik zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.        Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.        Voor zover Marik ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

 

Artikel 21) Geschillen

 

De recht in de vestigingsplaats van Marik is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Marik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 22) Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen Marik en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 23) Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.